mCASH

Vilkår for bruk av tjenesten

1. Bakgrunn

Tjenesteyter[1] innehar konsesjon til å drive betalingstjenester og er underlagt norsk lovgivning for tjenester som er utført i det norske markedet. Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at Tjenesteyter inngår en avtale med sluttbrukere (”Brukeren”) som tar betalingstjenesten mCASH («Tjenesten») i bruk. Det er krav om at denne avtalen skal være skriftlig. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen kan inngås og endres ved hjelp av et elektronisk medium så fremt Brukeren ønsker dette og avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig før avtaleinngåelsen eller endringen.

Ved inngåelse av denne avtalen aksepterer Brukeren at avtalen inngås på elektronisk medium og at fremtidige avtaleendringer gjøres på elektronisk medium og at oppfølging og meddelelser i henhold til avtalen for øvrig skjer ved elektronisk kommunikasjon direkte i Tjenestens applikasjon, på Brukerens Selvbetjeningsportal og/eller til oppgitt kontaktinformasjon. Brukeren eller den som oppretter en konto for Brukeren, der denne er umyndig, skal ved avtaleinngåelsen legitimere seg slik det er angitt for den type Tjenesten Brukeren skal benytte.

[1] mCASH Norge AS inntil SpareBank 1 Mobilbetaling AS har fått konsesjon

2. Beskrivelse av Tjenesten

Tjenesten er en betalingsløsning som gjør det mulig for Brukeren å blant annet betale i butikker, på internett, samt overføre penger til andre personer.

Mer utførlig informasjon om Tjenesten, herunder brukerveiledninger og funksjonsbeskrivelser, finnes på Tjenesteyters nettsider www.mcash.no.

For å benytte Tjenesten laster Brukeren ned Tjenesten til sin mobiltelefon i form av en applikasjon (app) (”mCASH App”) i tråd med de bestemmelser som er fastsatt i disse avtalevilkår. Deretter får Brukeren muligheten til å koble mCASH App til ulike finansieringskilder (”Pengekilder”) som gjøres tilgjengelig for Brukeren, slik som for eksempel Brukerens bankkonto, betalingskort, kredittkort, lojalitetskontoer og kredittlinjer.

Brukeren kan benytte Tjenesten innenfor gjeldende vilkår, herunder beløpsgrenser satt av Tjenesteyter og Pengekildene, forutsatt at Bruker har tilgjengelig saldo/kreditt. Betaling utført med belastning av bankkonto trekkes direkte fra bankkontoen, betaling basert på kredittlinjer tilbakebetales av Brukeren etter avtale med kredittkortutsteder/kredittgiver. Brukerens avtale med de ulike Pengekildene (som utsteder av bankkonto, betalingskort, kredittkort og kredittlinjer) gjelder tilsvarende, også der Pengekilden belastes via Tjenesten.

3. Informasjon om bruk av Tjenesten

I informasjonen som Bruker mottar, skal Bruker særlig merke seg følgende punkter:

 1. Bruk av Tjenesten krever at Bruker har akseptert disse avtalevilkår, som regulerer bruken av Tjenesten og forholdet mellom Bruker og Tjenesteyter,
 2. Bruker aksepterer at Tjenesteyter benytter elektronisk kommunikasjon direkte i mCASH App og til oppgitt kontaktinformasjon, se punkt 1.
 3. Dersom Bruker misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, herunder særlig forpliktelser knyttet til sikkerhet, vil dette ha betydning for Brukers ansvar for eventuelt tap, se punktene 12 og 19.
 4. Tjenesteyter er ikke en kredittyter og eventuelle spørsmål, klager eller krav knyttet til kreditt, eller varer/tjenester kjøpt med kreditt som formidles via Tjenesten, må rettes direkte til kredittyter, se punkt 6.3.
 5. Tjenestens bruksområder, se punkt 6.
 6. oppbevaring av PIN og passord, se punkt 19.2
 7. de beløpsgrenser som er fastsatt, se punkt 6.7
 8. fremgangsmåten ved mistanke om uautorisert bruk, melding om tap av smarttelefon med Tjenesten og sperring av Tjenesten se punkt 19.
 9. Brukers ansvar og risiko ved uautoriserte betalingstransaksjoner, se punkt 12.
 10. regler om angrerett, se punkt 4.5

Bruker forplikter seg til ved avtaleinngåelsen å gjøre seg kjent med avtalevilkårene slik de fremgår i denne avtalen og i den informasjon Tjenesteyter gir på sine internettsider og Brukers Selvbetjeningsportal vedrørende Tjenesten, ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet. Bruker må følge de til enhver tid gjeldende regler om bruk av Tjenesten og tilhørende sikkerhetsprosedyrer (herunder f.eks. pin-kode).

4. Etablering av avtaleforholdet og aktivering av mCASH App

4.1. Generelt

Når Bruker laster ned mCASH App til sin mobiltelefon, vil det være et vilkår for å kunne ta Tjenesten i bruk at Brukeren har en mobiltelefon med operativsystem som støttes av Tjenesten, at denne avtale aksepteres, at Bruker legitimerer seg som angitt og at Tjenesteyter aksepterer Bruker som avtalepart.

4.2. Nedlastning av mCASH App og inngåelse av avtalen

Brukeren skal kun laste ned mCASH App fra godkjent distributør, slik som Apple AppStore og Google Play. Bruker skal være myndig. Dersom Bruker er mellom 15 og 18 år skal Bruker likevel kunne inngå avtale om bruk av Tjenesten forutsatt at midlene som benyttes er opptjent av Bruker. Brukeren er selv ansvarlig for at mCASH App lastes ned til Brukers mobiltelefon og at denne har et operativsystem som støttes av Tjenesten. mCASH App skal ikke lastes ned til telefoner som er modifisert (jailbreaket/root). Bruker gjøres med dette oppmerksom på at bruk av Tjenesten på modifiserte telefoner gir økt risiko for svindel og tap og er et alvorlig brudd på denne avtalen. Eventuelt tap som kan skyldes slik bruk vil få betydning for Brukers ansvar.

I forbindelse med aktiveringsprosessen skal Bruker velge en PIN eller passord for innlogging, se nærmere punkt 19.

For at mCASH App skal kunne aktiveres må Brukeren akseptere disse avtalevilkår ved å trykke på «kom i gang» i mCASH App, der Bruker også bekrefter at avtalevilkårene er lest, forstått og akseptert, samt at Bruker er myndig, alternativt at Bruker er mellom 15 og 18 år og at Bruker kun vil benytte Tjenesten til overføring av midler som er opptjent av Bruker. Bruker må gi mCASH App de tilganger som er nevnt i punkt 20.1, for at Tjenesten skal kunne benyttes.

Tjenesteyter må godkjenne Bruker for at Tjenesten skal kunne tas i bruk. Før slik godkjenning gis, vil Tjenesteyter kunne gjøre undersøkelser for å bekrefte Brukers identitet og eventuelt kredittverdighet. Tjenesteyter står fritt til å ikke akseptere Brukeren som avtalepart.

4.3. Konto for Bruker

a) Konto

Bruker under 18 år vil samtidig med aktivering av Tjenesten få en konto knyttet til sin Tjeneste (” Konto”). Enhver betaling som mottas gjennom Tjenesten vil krediteres Brukers Konto, som også kan krediteres gjennom vanlig overføring fra bankkonto der dette er tilgjengelig. Kontodetaljer nødvendig for overføring via ordinær bankoverføring, er tilgjengelig i mCASH App.

Konto vil til enhver tid tilfredsstille kravene satt i forskrift om betalingsforetak 01.07.2010 nr 1049 § 10.  Konto er ikke rentebærende.

b) Bankkonto

Bruker over 18 år vil samtidig med aktivering bes om å oppgi bankkonto for mottak av betaling (obligatorisk). Alle inngående betalinger i Tjenesten vil sendes direkte til oppgitt kontonummer. Bruker kan redigere gjeldende kontonummer under egen profil i Tjenesten ved behov.

4.4. Tilkobling av Pengekilder

En betaling som gjennomføres via Tjenesten, vil kunne finansieres med tilgjengelige midler i Konto. Konto er kun tilgjengelig for Brukere under 18 år som ikke har tilgjengelig betalingskort som støtter netthandel (Card Not Present transaksjoner). Alle Brukere som tok i bruk Tjenesten før 1. februar 2016 vil ha tilgang til Konto. For denne gruppen Brukere vil det være mulig å benytte Konto som pengekilde inntil denne er tømt. Det vil ikke være mulig å fylle på Konto etter at brukeren har oppgitt kontonummer for mottak.

Bruker kan i tillegg koble til andre Pengekilder for belastning gjennom Tjenesten, som for eksempel en bankkonto, betalingskort og kredittkort. Bruker vil også kunne få tilbud om å koble kredittlinjer til Tjenesten. For å få innvilget slik kreditt vil Bruker måtte inngå egne avtaler med kredittgiver, uavhengig av Leverandør. Bruker aksepterer likevel at avtalevilkår med kredittgiver gjøres tilgjengelig og at avtale kan inngås gjennom Tjenesten. Enhver tilkobling av Pengekilder, skal gjøres slik foreskrevet i mCASH App eller i tråd med veiledning gitt av Brukerens bank eller kredittgiver (f.eks. i nettbank).

De avtaler som Bruker inngår/har med de ulike Pengekildene gjelder uavhengig av Tjenesteyter, og Brukeren skal sørge for at disse avtaler overholdes også når betaling foretas via Tjenesten.

Når en Pengekilde er tilkoblet Tjenesten, vil Brukeren kunne belaste Pengekilden gjennom Tjenesten. Brukeren gir i denne forbindelse Tjenesteyter fullmakt til å gjennomføre kontroll, reservasjon og belastning av Pengekilden i tråd med den betalingen som Brukeren initierer via Tjenesten.

Tjenesteyter står fritt til å, til enhver tid, endre tilkoblingsprosedyrene for på denne måten å ivareta sikkerheten ved systemet og forhindre svindel og hvitvasking.

4.5. Angrerett

Bruker har rett til å gå fra denne avtalen ved å gi melding til Tjenesteyter innen 14 kalenderdager etter at mCASH App er lastet ned. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen som overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp.

Eventuell angrerett som følge av kjøp av varer eller tjenester må rettes til det aktuelle Brukersted der kjøpet er gjennomført.

5. Identifisering

Ved første gangs nedlastning av mCASH App og inngåelse av avtaleforholdet, kreves ikke at Bruker identifiserer seg. Når Bruker kobler til en Pengekilde, eller tar Tjenesten i bruk, vil det stilles krav om verifisering av telefonnummer gjennom SMS kode for bruk inntil de grenser som tillates av Tjenesteyter.

Tjenesteyter står til enhver tid fritt til å kreve at Bruker skal gjennomføre ytterligere identifisering. Bruker skal legitimere seg med BankID eller slik annen elektronisk eller manuell identifiseringsløsning som Tjenesteyter krever, dersom brukeren ønsker å knytte en bankkonto til Tjenesten og/eller kredittlinje. Det samme gjelder der Bruker har en bruk som overstiger grensene satt av Tjenesteyter, som til enhver tid vil være lik eller lavere enn grensen som følger av forskrift av 13.03.2009 nr 302 §10.

Dersom Bruker ikke har utført en, for Tjenesteyter tilfredsstillende, identifisering, skal Tjenesteyter ha rett til å stanse bruken av Tjenesten.

6. Bruk av Tjenesten og Brukers forpliktelser knyttet til slik bruk

6.1. Administrasjon av kundeforhold

Etter at Bruker har aktivert mCASH App, vil bruker kunne administrere sitt kundeforhold der. Bruker plikter å holde registrerte data oppdatert til enhver tid.

Tjenesteyter har en selvbetjeningsportal tilgjengelig for innlogging https://my.mcash.no (”Selvbetjeningsportalen”), som er under utvikling.

På Selvbetjeningsportalen vil Bruker etter hvert kunne finne endringer og informasjon fra Tjenesteyter, som for eksempel endringer i Vilkårene og oversikt over mottatte og foretatte betalinger samt kvitteringer fra brukersteder.

6.2. Betaling

Bruker kan gjennomføre en betaling med Tjenesten enten ved å taste inn mottakers mobiltelefonnummer eller ved å initiere betalingen på annen måte, som for eksempel å skanne en QR-kode eller oppgi sitt mobilnummer. For å gjennomføre betalingen må Bruker logge seg inn i mCASH App med sin PIN eller passord, for deretter å bekrefte betalingen. Dersom Bruker ønsker å belaste en annen Pengekilde enn den som er angitt som foretrukket, kan Bruker velge å belaste annen Pengekilde i mCASH App. Tjenesteyter har rett til å kreve gjentatt inntasting av PIN eller angivelse av personnummer eller annen relevant informasjon om Brukeren inkludert identifisering med BankID i tillegg til PIN, for å bekrefte en betaling der Tjenesteyter anser dette nødvendig utfra sikkerhetshensyn.

Ved å bekrefte betalingen, autoriserer Bruker Tjenesteyter til å gjennomføre kontroll, reservasjon og belastning av den valgte Pengekilde.

Tjenesteyter er ansvarlig for å gjøre opp betalingen overfor betalingsmottaker. Dersom betalingsmottaker er en privatperson som ikke har Tjenesten, vil Tjenesteyter på vegne av Bruker (betaler) sende informasjon til betalingsmottaker om at en betaling er gjennomført og at betalingsmottaker kan laste ned mCASH App for å få tilgang til betalingen. For det tilfelle at betalingsmottaker ikke tar i bruk Tjenesten vil betalingen refunderes tilbake til Bruker innen ett gitt antall dager slik fastsatt i Tjenesteyters rutiner. Transaksjonsbeløpet refunderes til betalers konto dersom ikke annet er angitt.

6.3. Særlig om betaling med kreditt

Tjenesteyter er ikke en del av den avtale som Bruker har inngått med kredittgiver. Dersom Bruker gjennomfører en Betaling med Tjenesten ved belastning av en kredittlinje, er Bruker selv ansvarlig for å gjøre opp slik kreditt direkte til kredittgiver.

For det tilfelle at Bruker er innvilget en egen kreditt, der kreditten er gitt etter avtale mellom brukersted og kredittgiver, vil Bruker normalt kunne rette kjøpsrettslige innsigelser (reklamasjoner) knyttet til kjøpet mot kredittgiver, jf finansavtalelovens § 54b. Bruker aksepterer og er kjent med at Tjenesteyter ikke er en del av denne kredittgivningen og at eventuelt krav mot kredittgiver må rettes til denne direkte og ikke til Tjenesteyter. Følgelig får finansavtalelovens §54 ikke anvendelse ovenfor Tjenesteyter.

6.4. Betalingsforespørsel

Bruker kan gjennom Tjenesten sende en forespørsel om betaling til andre privatpersoner. Bruker skal kun sende betalingsforespørsler der dette er avtalt, eller der Bruker har et pengekrav mot betalingsmottaker, som for eksempel som følge av utlegg. Dersom mottaker av betalingsforespørselen ikke har Tjenesten vil Tjenesteyter på vegne av Bruker (den som forespør betalingen) sende informasjon til betaleren om at en betalingsforespørsel er utstedt og at mottaker kan laste ned mCASH App for på denne måten å gjennomføre betaling slik forespurt. For det tilfelle at mottaker ikke tar i bruk Tjenesten vil betalingsforespørselen utgå på dato etter ett gitt antall dager slik fastsatt i Tjenesteyters rutiner.

Mottaker av en betalingsforespørsel kan velge og ignorere, avvise eller betale forespørselen. Tjenesteyter står fritt til å nekte Bruker å sende betalingsforespørsler, der Tjenesteyter finner dette nødvendig. Dette kan for eksempel være der Bruker sender en rekke betalingsforespørsler som avvises, eller der Tjenesteyter mottar klage på at Bruker sender betalingsforespørsler som ikke er berettiget.

Misbruk av muligheten til å sende Betalingsforespørsler er å anse som et vesentlig mislighold av denne avtalen som kan lede til heving.

6.5. Beløpsbegrensninger

Tjenesteyter står fritt til å sette begrensninger for beløp Brukeren kan motta og betale via Tjenesten. Beløpsbegrensninger vil automatisk innføres der Bruker ikke er fullt ut legitimert med BankID eller annen gyldig elektronisk legitimasjon. Beløpsbegrensninger vil også innføres der dette anses nødvendig for å redusere risikoen for svindel.

6.6. Mottak av betalinger, Konto og overføring til bankkonto

 1. Beløp som mottas av Bruker under 18 år gjennom Tjenesten, vil krediteres Brukers Konto og gjøres tilgjengelig umiddelbart for bruk i Tjenesten. Dersom Bruker ønsker hele eller deler av beløpet overført til en bankkonto, kan Bruker administrere slik overføring i mCASH App. Bruker er selv ansvarlig for å sette parametere knyttet til slik overføring, herunder ansvarlig for å sørge for endringer av bankkontonummer der dette er ønskelig. Overføring fra Konto til bankkonto gjennomføres normalt av Tjenesteyter på daglig basis, forutsatt at beløpet som ønskes overført er mottatt på Konto gjennom bankinfrastrukturen.
 2. Beløp som mottas av Bruker over 18 år gjennom Tjenesten, vil krediteres Brukers oppgitte kontonummer direkte. Bruker kan redigere gjeldende kontonummer under egen profil i Tjenesten ved behov.

6.7. Kvittering og egenkontroll

Oversikt over transaksjoner (betalinger, betalingsforespørsler, tilkobling av pengekilder med videre) som Bruker gjør med Tjenesten, vil være tilgjengelig i mCASH App. Det samme gjelder for kvitteringer for kjøp utført med Tjenesten, forutsatt at Brukerstedet støtter levering av Elektronisk Kvittering til Tjenesten. Dersom brukerstedet ikke leverer Elektronisk Kvittering må Bruker selv sørge for å skaffe kvittering fra Brukerstedet.

Bruker må melde fra til Tjenesteyter snarest mulig og senest innen 13 måneder etter at en transaksjon er gjennomført, dersom det er feil i oversikt over utførte og mottatte betalinger slik angitt fra Tjenesteyter.

6.8. Innlogging

Bruker vil kunne benytte Tjenesten til innlogging på Selvbetjeningsportalen og hos brukersteder og banker som tilbyr dette. Innlogging skjer ved at Bruker initierer innloggingen for eksempel ved å skanne en QR-kode med Tjenesten på innloggingsstedet.

7. Reklamasjon og tilbakebetaling av betalingstransaksjoner

7.1. Hovedregel

Betaling har skjedd når en Bruker har bekreftet betalingen i Tjenesten, og betalingen er autorisert av Pengekilden og akseptert av Tjenesteyter. Bruker kan ikke stanse eller tilbakekalle en betalingstransaksjon etter at den er gjennomført i Tjenesten, jf. finansavtaleloven § 28.

7.2. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent

Bruker kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en betalingstransaksjon iverksatt av eller via betalingsmottakeren hvis Bruker kan påvise at

 1. Bruker ikke har autorisert det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen, og
 2. beløpet oversteg hva Bruker med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksmønster, vilkårene i rammeavtalen og omstendighetene for øvrig.

Bruker må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal Tjenesteyter enten tilbakeføre det fulle beløpet for betalingstransaksjonen eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Finansklagenemnda.

7.3. Tilbakebetaling av betalinger mottatt i Tjenesten

Tjenesteyter kan kreve at Bruker tilbakebetaler beløp som Bruker urettmessig eller ved en feil har mottatt i Tjenesten, som for eksempel ved uautoriserte betalingstransaksjoner utført av tredjepart. Dersom slik feil er påvist, kan Tjenesteyter trekke beløpet fra Brukers konto etter bestemmelsene i finansavtalelovens §§ 29 og 30 forutsatt at Bruker gis skriftlig notifikasjon om dette, herunder elektronisk varsel i Tjenesten eller til oppgitt kontaktinformasjon.

8. Tjenesteyters ansvar for utføring av en betalingsordre

Tjenesteyter er ansvarlig overfor Bruker for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen og vil uten ugrunnet opphold overføre transaksjonsbeløpet til betalingsmottaker. Dersom betalingsmottaker er en privatperson skal notifikasjon om mottak av betalingen gis i mCASH App tilhørende betalingsmottaker, alternativt via sms der betalingsmottaker ikke har mCASH App.

For det tilfelle at Tjenesteyter misligholder sitt ansvar etter dette punkt, skal Tjenesteyter være ansvarlig for gebyrer og renter Bruker må betale som følge av at en betalingstransaksjon ikke er blitt korrekt gjennomført. Tjenesteyter ansvar er betinget av at Bruker reklamerer uten ugrunnet opphold etter at Bruker ble eller burde blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter betalingstransaksjonen skulle vært gjennomført. Ved reklamasjon skal Tjenesteyter umiddelbart forsøke å spore betalingstransaksjonen og melde fra til Bruker om utfallet. Hvis Bruker hevder at en betalingstransaksjon ikke er korrekt gjennomført, påhviler det Tjenesteyter å bevise at transaksjonen er korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller andre feil.

Forsinkelse eller manglende gjennomføring av betalingstransaksjonen etter at beløpet er korrekt overført til betalingsmottakers bank er et forhold mellom betalingsmottaker og dennes bank. For øvrig vises til reglene om i finansavtaleloven §§ 40 til 42.

Tjenesteyter skal under ingen omstendighet være ansvarlig for feil ved en betalingstransaksjon som skyldes forhold utenfor Tjenesteyters kontroll, som for eksempel nedetid i telenettet eller hos leverandører av systemer til brukersteder.

9. Feilaktig godskriving av konto eller belastning av for lite beløp. Retting

Dersom Brukers konto uriktig er godskrevet eller det ved en feil er belastet et for lite beløp, og dette skyldes feil hos Tjenesteyter eller en Pengekilde, kan feilen rettes ved å belaste eller etterbelaste Brukers konto eller den Pengekilder Bruker valgte for å finansiere en betaling, innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen skjedde. Tjenesteyters adgang til retting av feil gjelder ikke dersom godskriving av konto er skjedd i samsvar med oppdrag fra en tredjeperson. Hvis godskrivingen har sammenheng med straffbart forhold fra Brukers side, eller fra en annen som har rett til å disponere Brukers Tjeneste, kan Tjenesteyter foreta retting også etter tredagersfristen. Ved slik feil vil Tjenesteyter underrette Bruker uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at Bruker har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på angjeldende konto. At Tjenesteyter ikke har adgang til å foreta retting ved belastning etter ovenstående, er ikke til hinder for at Tjenesteyter kan kreve tilbakesøkning eller etterbelastning etter alminnelige regler.

10. Feilaktig belastning gjennom Tjenesten

Dersom Tjenesteyter ved en feil har belastet Bruker gjennom Tjenesten, skal Tjenesteyter uten ugrunnet opphold godskrive Brukers konto for et tilsvarende beløp. Ved slik feil vil Tjenesteyter underrette Bruker uten ugrunnet opphold, med mindre feilen er blitt rettet slik at det ikke er noen reell mulighet for at Bruker har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp. Tjenesteyter skal videre erstatte rentetap og annet direkte tap som er oppstått ved den feilaktige belastningen. For eventuelt indirekte tap svarer Tjenesteyter etter alminnelige erstatningsregler.

11. Ansvar for Brukers feilbetalinger

Har Tjenesteyter gjennomført en betalingstransaksjon initiert av Bruker ved å angi telefonnummer til betalingsmottaker, skanne en QR kode, eller på annen måte initiert betalingen og deretter bekreftet betalingen i mCASH App etter innlogging, skal betalingen anses å være korrekt gjennomført av Tjenesteyter med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Det samme gjelder der Bruker har gjort en overføring fra sin konto ved angivelse av et bankkontonummer. Tjenesteyter har ikke ansvar for feil gjort av Bruker da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, telefonnummer eller lignende. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra Brukers side. Ved avgjørelsen av om tapet skyldes grov uaktsomhet fra Brukers side, skal det blant annet legges vekt på om slike krav til forsiktighet og egenkontroll som med rimelighet kan stilles til brukerne av betalingstjenester er blitt klart tilsidesatt.

Selv om Tjenesteyter ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, vil Tjenesteyter likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Tjenesteyter kan kreve gebyr av Bruker for slik bistand.

12. Ansvar uautorisert bruk

Tjenesteyter er ansvarlig for uautoriserte belastninger (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis Bruker ikke har godkjent den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført.

Bruker svarer med inntil kr 1 200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom personlig kode eller annen personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av Tjenesten dersom Bruker har mislyktes i å beskytte PIN og denne er brukt.

Bruker svarer med inntil kr 12 000 ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at Bruker ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter denne avtale. Dersom tapet skyldes at Bruker forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i denne avtale, skal Bruker bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at Bruker har opptrådt svikaktig.

Bruker svarer ikke for tap som skyldes bruk av Tjenesten når denne er tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet etter at Bruker har underrettet Tjenesteyter i samsvar med denne bestemmelsene i denne avtalen, med mindre Bruker har opptrådt svikaktig. Bruker er heller ikke ansvarlig hvis Tjenesteyter ikke har sørget for at Bruker kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum.

Brukers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Tjenesteyter ikke oppfyller forsvarlig standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

13. Ansvar for omstendigheter utenfor Tjenesteyters kontroll

Tjenesteyter kan ikke gjøre ansvarlig for tap som følge av at en betalingstransaksjon ikke gjennomføres korrekt, dersom tapet skyldes usedvanlige omstendigheter utenfor institusjonens kontroll og som Tjenesteyter ikke kunne forutse eller unngå følgene av.

14. Feil ved produkt eller tjeneste kjøpt med Tjenesten

Krav som Bruker måtte ha mot selger av et produkt eller tjeneste som er betalt med Tjenesten, er Tjenesteyter uvedkommende og Bruker må straks gjøre sitt krav gjeldende mot selger. Se likevel punkt 6.3.

15. Reklamasjon

Bestrider Bruker å ha ansvar for et transaksjonsbeløp etter ansvarsreglene i denne avtalen, skal Bruker overlevere til Tjenesteyter nødvendig informasjon, slik at Tjenesteyter kan vurdere dette, herunder utskrift av Brukers telefonlogg fra teleoperatør for en periode tilsvarende en uke før og en uke etter tidspunktet for den bestridte betalingen.

Når dette er gjort vil Tjenesteyter eventuelt tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at Bruker setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at Bruker ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Før Tjenesteyter har mottatt slik nødvendig informasjon for å vurdere kravet, skal Tjenesteyter ikke ha plikt til å tilbakebetale beløp eller erstatte tap. Tjenesteyter skal ha full taushetsplikt knyttet til telefonloggen, med unntak av forhold som er å betrakte som bevis i forbindelse med Brukers benektelse av å ha utført betalingen.

I forbindelse med en reklamasjon skal Tjenesteyter ha rett til å dele informasjon med den Pengekilden som er benyttet, forutsatt at slik deling av Tjenesteyter, anses nødvendig for vurdering av reklamasjonen.

Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom Bruker skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet, eller Tjenesteyter innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra Bruker har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen Tjenesteyter ble kjent med avvisningen.

Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for Brukers egenandel på kr 1 200.

Tilbakeføringsplikten etter første og annet avsnitt gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som Bruker selv burde oppdaget ved bruk av Tjenesten i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Tjenesteyter påtar seg ikke ansvar for kjøpte varers eller tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov eller følger av andre bestemmelser i denne avtale.

Dersom Bruker mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med registreringen av transaksjonen, kan Tjenesteyter kreve at Bruker anmelder forholdet til politiet.

Bruker skal avgi skriftlig redegjørelse overfor Tjenesteyter om forholdene rundt enhver tapssituasjon.

16. Priser og prisinformasjon

Tjenesten fra Tjenesteyter er gratis for Bruker. Bruk av Tjenesten vil medføre bruk av mobildata. Informasjon om eventuelle kostnader ved å ha og bruke Tjenesten vil bli gitt Bruker ved elektronisk kommunikasjon som angitt i punkt 1, og de til enhver tid gjeldende priser vil være tilgjengelig på Tjenesteyters nettsider.

Bruker er særlig oppmerksom på at Bruker vil belastes et gebyr fra sin kredittkortleverandør dersom Bruker gjennomfører en betaling til en annen person over Tjenesten og velger å finansiere betalingen ved et kredittkort.

Tjenesten vil kunne tilby mulighet for å overføre beløp til andre valutaer. Bruker er kjent med at det ved slike betalinger vil påløpe vekslingsgebyrer som belastes Bruker.

17. Endringer

Tjenesteyter kan til enhver tid ensidig gjøre endringer i Prislisten og avtalevilkårene forøvrig, forutsatt at endringen ikke blir effektiv før 2 måneder etter at Tjenesteyter har gitt Brukeren skriftlig varsel ved elektronisk kommunikasjon som angitt i punkt 1. Varselet til Bruker skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunkt for gjennomføring av endringen. Endringene må være saklig begrunnet utfra Tjenesteyters kostnader og omlegging av prisstruktur.

18. Motregning

Tjenesteyter kan ikke motregne i innestående på Konto eller i beløp som Tjenesteyter ellers har fått til disposisjon for å gjennomføre betalingsordre, unntatt for forfalt krav på kostnader som springer ut av denne avtale. Videre kan Tjenesteyter motregne mot innestående krav som er oppstått som følge av straffbart forhold. Tjenesteyter kan utøve tilbakeholdsrett (sperre konto) på samme vilkår som for motregning. Bestemmelsen over er ikke til hinder for at det etter gjeldende lovgivning etableres frivillig eller tvungen sikkerhetsrett i kontoen.

19. Sikkerhet

19.1. Personlig kode – PIN og passord

Bruker vil ved aktivering av mCASH App, bli bedt om å velge en personlig kode (”PIN”) som skal bestå av minimum 4 siffer eller passord bestående av bokstaver og eventuelt tall. Tjenesteyter vil av sikkerhetshensyn kunne nekte å godkjenne enkelte tallkombinasjoner for PIN.

Tjenesteyter kan også be kunden velge et eller flere ekstra passord som kan bli etterspurt der Tjenesteyter anser det nødvendig med ytterligere sikkerhetselementer.

19.2. Vern om mCASH App og PIN. Melding av tap

Tjenesten er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn Bruker. Bruker skal påse at uvedkommende ikke får tilgang til sin mCASH App eller Selvbetjeningsportalen.

Bruker skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte PIN eller annen personlige sikkerhetsanordning knyttet til Tjenesten så snart mCASH App er lastet ned og Tjenesten er aktivert. Verken PIN eller annen sikkerhetsanordningen må under noen omstendighet røpes for noen, heller ikke overfor politiet, myndigheter, Tjenesteyter eller Pengekilde. Bruker er kjent med at det er en vanlig form for svindel at svindleren utgir seg for å være andre for på denne måten få kjennskap til PIN og/eller andre data om Brukeren.

For øvrig skal PIN/sikkerhetsanordningen ikke brukes under slike forhold at andre kan se eller gjøre seg kjent med den. PIN/passord skal huskes.

Dersom PIN likevel må skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn Brukeren ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares i nær tilknytning til telefonen der mCASH App er installert.

Bruker må melde fra til Tjenesteyter uten ugrunnet opphold dersom Bruker blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse eller uautorisert bruk av Tjenesten. Bruker skal også melde fra ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til PIN/passord. Bruker skal benytte de meldingsmuligheter Tjenesteyter har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at Tjenesten så raskt som mulig blir sperret.

Etter at slik melding er gitt, vil Tjenesteyter hindre bruk av Brukers Tjeneste. Tjenesteyter skal gi bruker en bekreftelse på at melding er gitt og tidspunktet for denne samt sørge for at Bruker i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Tjenesteyter vil ikke kreve vederlag for slik melding.

Bruker skal straks melde fra til Tjenesteyter dersom telefonen der mCASH App er installert, kommer til rette.

19.3. Avvisning av betalingsordre, stengning av Tjenesten

Tjenesteyter kan avvise betalingsordre dersom ikke alle vilkårene i denne avtalen er oppfylt eller det er bestemt i eller i medhold av lov. Avvisningsgrunn vil typisk være at det ikke er dekning på Pengekilden for det beløp som skal belastes, eller at betalingsordren mangler nødvendige opplysninger for å kunne gjennomføres. Bruker vil bli underrettet om avvisningen direkte i mCASH App, og hvis mulig, om grunnen til den og om fremgangsmåten for å rette eventuelle faktiske feil som ledet til avvisningen, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov. Dersom grunnen til avvisningen er manglende dekning hos Pengekilden vil Bruker kunne velge en annen Pengekilde i mCASH App, gitt at slik er tilgjengelig og gjennomføre betalingen.

Tjenesteyter kan kreve gebyr for underretningen dersom avvisningen skyldes Brukers forhold. En betalingsordre som er avvist regnes som ikke sendt fra Bruker.

Tjenesteyter vil også kunne avvise en betalingsordre der Tjenesteyter har mistanke om misbruk, svindel eller hvitvasking av penger gjennom Tjenesten.

19.4. Sperring av Tjenesten av sikkerhetsmessige årsaker mv

Uavhengig av om Tjenesteyter har mottatt underretning fra Bruker, kan Tjenesteyter sperre Tjenesten og Konto dersom det foreligger saklige grunner knyttet til Tjenestens sikkerhet eller mistanke om hvitvasking, uautorisert eller svikaktig bruk. Tilsvarende gjelder ved vesentlig forhøyet risiko for at Bruker ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Tjenesteyter skal varsle Bruker om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før sperring foretas, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan Tjenesteyter unnlate å gi slikt varsel.

19.5. Reaktivering

Dersom Bruker bytter mobiltelefon, sletter mCASH App, re-installerer operativsystemet, gjenoppretter programvare fra sikkerhetskopi eller på annen måte deaktiverer mCASH App, må mCASH App reinstalleres og/eller reaktiveres for å fungere. Tjenesteyter kan av sikkerhetsmessige hensyn til enhver tid kreve at Bruker skal oppgradere eller reinstallere mCASH App, samt gjennomføre identifisering / legitimering slik angitt i punkt 5. Tilkobling av Pengekilder til Tjenesten skjer i tråd med de krav som Pengekilden har satt og kan innebære at oppkobling av Pengekilder skjer på nytt.

20. Tilganger i mCASH App og behandling av personopplysninger

20.1. Tilganger i mCASH App og registrering av data

For at Tjenesteyter skal kunne tilby Tjenesten til Bruker er det nødvendig å registrere data om Bruker og bruken av Tjenesten. Ved nedlasting av mCASH App for bruk av Tjenesten vil Bruker bli bedt om at følgende data registreres:

Når Bruker registrer seg for bruk av Tjenesten blir det laget en kryptert kode som forteller at mCASH App er lastet ned på Brukers telefon. Denne koden gjør det mulig å kjenne igjen Brukers telefon og brukes til markedsføringsformål. Koden kan deles med tredjeparter, som eksempelvis Facebook og Google, ved kjøp av annonseplass. Koden inneholder ikke transaksjonsinformasjon eller andre opplysninger om Bruker.

Ved bruk av Tjenesten genereres det og registreres ulike typer data som følge av bruk, eksempelvis hvilken mobil enhet og operativsystem som benyttes, transaksjonsopplysninger, meldinger og bruksmønster i mCASH App og benyttet ip-adresse. Ved bruk av BankID vil også personnummer bli lagret.

mCASH App trenger ulike tilganger til Brukers mobiltelefon for at Tjenesten skal fungere med den funksjonalitet den har. Disse tilgangene er:

20.2. Behandling av personopplysninger

20.2.1. Behandlingsansvarlig, behandlingens formål og innhenting

Tjenesteyter er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles med grunnlag i Brukers nedlasting/bruk av mCASH App og Brukers kundeforhold med Tjenesteyter, som er etablert ved inngåelsen av denne Avtalen.

Tjenesteyter har taushetsplikt etter Finansforetakslovens § 16-2 og vil behandle (innhente, bruke og/eller utlevere) personopplysninger om Bruker innenfor de rammer som er gitt i personopplysningsloven med forskrift, samt Datatilsynets standard konsesjon for Finansforetak.

Formålet med behandlingen vil i første rekke være å oppfylle de forpliktelser Tjenesteyter har gjennom inngåelse av denne Avtale, i forhold til å levere og forbedre Tjenesten til Bruker. Videre vil Tjenesteyter behandle personopplysninger til formålet kundeoppfølging og markedsføring, samt for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

Innhenting av personopplysninger skjer i hovedsak fra Bruker og gjennom bruken av Tjenesten. Dersom Tjenesteyter ønsker å innhente opplysninger fra Brukeren som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal Tjenesteyter først informere Bruker om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).

20.2.2. Innsynsrett og utlevering

Bruker kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Tjenesteyter kreve innsyn i registrerte personopplysninger, få beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om Tjenesteyters behandling av opplysningene.

Innsynsretten omfatter også antall elektroniske oppslag foretatt i personopplysninger. Ved enkeltkunders særlig behov kan Tjenesteyter begrense antall ansatte i Tjenesteyter som skal ha tilgang til, og innsyn i, Brukerens personopplysninger.

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og Tjenesteyters taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Utlevering vil også kunne skje til andre parter som er involvert i en betalingstransaksjon så langt dette er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til Tjenesteyters databehandlere anses ikke som utlevering.

Tjenesteyter vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet vil tilhørende personopplysninger bli utlevert utenlandsk bank og/eller dennes medhjelper. Det vil være mottakerlandets lovgivning som regulerer i hvilken grad slike personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter eller kontrollorganer, for eksempel for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning og tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

20.2.3. Kundeoppfølging og markedsføring

Tjenesteyter vil kunne utlevere nøytrale opplysninger til banker og selskaper i SpareBank 1-alliansen, som er del av en samarbeidende gruppe jf Finansforetakslovens § 17-12 jf. § 18-5. En oversikt over banker og selskaper i SpareBank 1-alliansen finnes på www.sparebank1.no. Nøytrale opplysninger omfatter Brukerens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter Brukeren har inngått avtale om.

Tjenesteyter vil basert på nøytrale kundeopplysninger kunne informere Bruker om produkter og tjenester som tilbys av SpareBank 1-alliansen.

Markedsføres det produkter og tjenester med andre opplysninger enn de nøytrale, vil det bare kunne gjøres uten samtykke innenfor kategorien betalingstjenester. Dersom andre opplysninger enn de nøytrale for øvrig skal benyttes til markedsføring, kreves det samtykke fra Bruker. Bruker kan ved henvendelse til Tjenesteyter kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.

Bruker har ved registrering samtykket til elektronisk markedsføring. Dette innebærer at Tjenesteyter kan sende Bruker nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i ulike kanaler, eksempelvis i mCASH App eller til oppgitt kontaktinformasjon. Samtykket omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester og er ikke begrenset til den type produkter Bruker hittil har inngått avtale om.

20.2.4. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger – hvitvaskingsmeldinger

Tjenesteyter vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.

Tjenesteyter vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Tjenesteyter er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE). Bruker har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) ikke innsyn i de opplysninger Tjenesteyter har registrert for disse formålene.

20.2.5. Retting og sletting

Tjenesteyter vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan bruker kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

Ytterligere informasjon om Tjenesteyters behandling av personopplysninger finnes tilgjengelig på www.sparebank 1.no under informasjon om personvern.

21. Utstedelse av Tjenesten til andre personer

Tjenesteyter vil kunne tilby at Bruker etter nærmere avtale med Pengekilde og Tjenesteyter lar andre personer (”Tilleggsbruker”) få tilgang til å belaste utvalgte Pengekilder gjennom en mCASH App som lastes ned på Tilleggsbrukers smarttelefon. Bruker svarer fullt ut for Tilleggsbrukers transaksjoner ved dennes belastning av Brukers Pengekilder. Tilleggsbruker har ikke innsynsrett hos Pengekilden eller på annen måte adgang til Brukers mCASH App eller Selvbetjeningsportal.

Disse avtalevilkårene gjelder også for Tilleggsbruker så langt de passer. Tilleggsbruker skal legitimere seg slik som angitt i forbindelse med aktivering av Tjenesten.

22. Spill og veddemål mv

Tjenesten skal ikke benyttes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om Brukerstedet godtar Tjenesten som betalingsmiddel. Bruk av Tjenesten i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir Tjenesteyter rett til å heve avtalen. I hvilken grad Bruker er rettslig forpliktet til å betale gjeld som Bruker har pådratt seg som følge av at Tjenesten er brukt i strid med denne bestemmelsen, reguleres av straffelovens ikrafttredelseslov § 12.

23. Varighet

Denne avtale varer til den er sagt opp av en av partene. Tjenesten har ingen bestemt gyldighetsperiode, forutsatt at oppdateringer gjennomføres. Tjenesteyter forbeholder seg retten til å sperre Brukerens adgang til tjenesten dersom Brukeren ikke oppdaterer mCASH App til den versjonen som Tjenesteyter krever.

24. Brukers oppsigelse av avtalen

Bruker kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen.

Ved oppsigelse skal Bruker straks betale eventuelt skyldig beløp til Tjenesteyter, alternativt få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt gebyrer eller avgifter til Tjenesteyter.

25. Tjenesteyters oppsigelse og heving av avtalen

Tjenesteyter kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Brukers side. Grunnen til hevingen skal opplyses.

Tjenesteyter kan i tillegg skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Avtalens vilkår for innbetaling av Tjenesteyters tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen.

Varsel om oppsigelse og heving vil skje ved elektronisk kommunikasjon, som angitt i punkt 1.

26. Tvisteløsning – Finansklagenemnda

Oppstår det tvist mellom Bruker og Tjenesteyter kan Bruker bringe saken inn for Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Finansklagenemnda er et formelt og nøytralt klageorgan for kunder av finansinstitusjoner i Norge.

27. Tilsynsmyndighet

Tjenesteyter har konsesjon fra Finanstilsynet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo.

28. Melding om endring i registrerte data mv.

Bruker plikter omgående å oppdatere registrerte data i mCASH App, ved endring av navn, post- og epostadresse, telefonnummer samt andre forhold som kan være av betydning for Tjenesteyter.